Mannauðs-og jafnréttisstefna

Mannauðs-og jafnréttisstefna Mjólkursamsölunnar lýsir hvernig fyrirtækið sér fyrir sér þróun mannauðsmála hjá fyrirtækinu.  Hún hefur þann tilgang að vísa okkur veginn þannig að afstaða fyrirtækisins í mikilvægum málaflokkum tengdum starfsfólkinu sé skýr.  Hún felur í sér ákveðin skilaboð til starfsmanna, stjórnenda, stjórnar, eigenda og samfélagsins. Helstu áherslur hennar eru:

 

LIÐSHEILD OG GILDI: Við erum ein samstíga liðsheild með metnað sem leysir málin saman með jákvæðni að leiðarljósi og á samfélagslega ábyrgan hátt.

RÁÐNINGAR OG FJÖLBREYTNI: Lögð er áhersla á fjölbreytta samsetningu starfsfólks. Við ráðningar veljum við hæfustu einstaklingana í starfið með metnað, samvinnu, jákvæðni og ábyrgð að leiðarljósi. Tryggt er að laus störf standi konum jafnt sem körlum opin.

MÓTTAKA NÝLIÐA: Við tökum vel á móti nýliðum og veitum þeim markvissa, samræmda þjálfun og stuðning umsjónaraðila.

ÞJÁLFUN OG FRÆÐSLA: Lögð er áhersla á að starfsfólk fái þjálfun og fræðslu við hæfi og eftir því sem þörf er á (tryggt er að konur og karlar njóti sömu tækifæra). Fræðsluáætlun fyrirtækisins beri mið af alhliða þörfum hvað varðar nýliðafræðslu, símenntun, endurmenntun starfsfólks og stjórnendafræðslu.

STJÓRNUN OG ENDURGJÖF: Stjórnendur skulu gæta að góðum stjórnunarháttum og sýna fyrirmynd í orðum og verki. Stjórnendur leiðbeina starfsfólki eftir því sem við á með reglulegri endurgjöf þar sem markmiðið er að hrósa fyrir það sem vel er gert og koma skýrt á framfæri því sem betur má fara og styðja starfsfólk við að ná árangri. Allt starfsfólk fer í gegnum árleg starfsmannasamtöl með næsta yfirmanni.

ÖRYGGI OG VINNUVERND*: Lögð er áhersla á að skapa sterka öryggismenningu og byggja upp öruggt og heilsusamlegt vinnuumhverfi til að stuðla að vellíðan og góðri heilsu starfsfólks og koma  þannig í veg fyrir slys og lágmarka veikindi. Allir þurfa að vera meðvitaðir um eigin ábyrgð á vinnustaðnum til að tryggja að lögum nr. 46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi sé fylgt. MS er tóbakslaust fyrirtæki þar sem starfsfólk notar ekki tóbak á vinnusvæði, í húsnæði, á lóð eða í merktum bifreiðum.

EINELTI  KYNFERÐISLEG ÁREITNI KYNBUNDIN ÁREITNI OG OFBELDI*: Við umgöngumst hvert annað af virðingu og líðum ekki hegðun á vinnustaðnum sem leiðir til vanlíðunar annarra m.a. einelti, kynferðisleg áreitni, kynbundið áreiti eða ofbeldi. Ef upp koma tilvik vegna kvörtunar eða ábendingar sem leiðir til að rökstuddur grunur er um slíkt áskiljum við okkur rétt til að grípa til aðgerða í samræmi við skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað skv. reglugerð nr.1009/2015.

ÞEKKINGAR- OG UPPLÝSINGAMIÐLUN: Við höfum frumkvæði að því að miðla þekkingu og upplýsingum í tölvupóstum, í samtölum, á reglulegum upplýsingafundum, í fréttabréfum og á innri vef, eftir því sem við á og við teljum að gagnist samstarfsfólki okkar sem best.

JAFNVÆGI MILLI VINNU OG EINKALÍFS: Haft er  að leiðarljósi hið gullna jafnvægi þ.e. sveigjanleika í starfi þar sem því er við komið til að stuðla að jafnvægi milli vinnu og einkalífs, þar með talið að starfsmönnum sé auðveldað að koma aftur til starfa eftir fæðingar- og foreldraorlof eða leyfi úr vinnu vegna óviðráðanlegra og brýnna fjölskylduaðstæðna.  Einnig er lögð áhersla á að starfsfólk taki sér verðskuldaða hvíld frá störfum og nýti sér áunnið orlof á hverju ári. Orlofsdagar sem ekki hafa verið nýttir falla niður þegar nýtt orlofsár hefst.

JAFNRÉTTI: Lögð er áhersla á jafnrétti starfsfólks og jafnan rétt kynjanna skv. lögum nr. 10/2008. Jafnlaunastefna MS fylgir jafnréttislögum nr. 10/2008 og einnig öðrum lögum og reglum um að ekki skuli mismuna eftir kyni. Karlar og konur skulu fá greidd jöfn laun fyrir sömu vinnu eða jafn verðmæt störf. Til þess að fylgja eftir jafnlaunastefnunni er farið eftir íslenska staðlinum ÍST 85:2012. Fyrirtækið skuldbindur sig til að skapa umgjörð þannig að launaákvarðanir mismuni ekki eftir kyni, þjóðerni, kynþætti, kynhneigð eða trúarbrögðum.

Til að viðhalda jafnlaunastefnunni og tryggja eftirfylgni hefur fyrirtækið ákveðið að forstjóri muni halda rýnifund árlega. Á fundinum verður farið yfir árlega launagreiningu og umbætur gerðar ef þess er þörf til að viðhalda jafnlaunastefnunni. Fyrirtækið skuldbindur sig til að tryggja stöðugar umbætur eftirlit og viðbrögð og fylgja viðeigandi lagalegum og öðrum kröfum um jafnréttismál.

SVEIGJANLEG STARFSLOK: Eftirlaunaaldur er 67 ár og almenna reglan er að ráðningu hjá MS lýkur við 67 ára aldur starfsmanns. Ef starfsgeta og áhugi beggja er fyrir hendi, geta fyrirtækið og starfsmaður framlengt ráðningarsambandið allt til 70 ára aldurs. Þannig er horft á starfslok sem sveigjanlegt ferli þar sem tekið er tillit til aðstæðna hvers og eins.

 

 

Aðstoð

Hvernig getum við aðstoðað?